Hotline: 0258.3824.945
Facebook twitter in Facebook

07/07/2017 - 9:24 AMadmin 8479 Lượt xem

GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH - HẠNG B2

 

*Tổ 1 : Đào Tạo Khóa K25B2 - Khai Giảng 23/10/2019

 

Thầy: Trương Văn Thành ( Tổ Trưởng ) Thầy: Mai Quốc Vũ ( Tổ Viên )  Thầy: Phạm Thành Thảo ( Tổ Viên )
 Sđt: 0974997499  Sđt: 0976995759 Sđt: 0903550787
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 92%
 Thầy: Nguyễn Thành Danh ( Tổ Viên )  Thầy: Đặng Nguyễn Hữu Toàn ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Hữu Lợi ( Tổ Viên )
 Sđt: 0905101999  Sđt: 0985746489  Sđt: 0933458357
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 86%
 
 Thầy: Đỗ Hữu Thiện ( Tổ Viên )  Thầy: Trần Ngọc Hùng ( Tổ Viên )  
 Sđt: 0935013031  Sđt: 0919341727  
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 86%  

 

*Tổ 2 : Đào Tạo Khóa K10 B2 - Khai Giảng 20/04/2018

             Đào Tạo Khóa K16 B2 - Khai Giảng 04/07/2018

             Đào Tạo Khóa K22 B2 - Khai Giảng 21/09/2018

Thầy: Phan Trần Anh Tuấn ( Tổ Trưởng ) Thầy: Nguyễn Sơn Quang ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Văn Tiến ( Tổ Viên )
 Sđt: 0905803003   Sđt: 0905521602 Sđt: 0949573026
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 92%
 Thầy: Trần Quốc Anh ( Tổ Viên )  Thầy: Tô Văn Sỹ ( Tổ Viên )  Thầy: Lê Quang Cường ( Tổ Viên )
 Sđt: 0933767929  Sđt: 0982524682  Sđt: 0973495493
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 87%
 
 Thầy: Nguyễn Ngọc Tiến ( Tổ Viên )  Thầy: Trần Trọng Nghĩa ( Tổ Viên )  
 Sđt: 0979016901  Sđt: 0988858200  
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 92% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  

 

 *Tổ 3 : Đào Tạo Khóa K24 B2 - Khai Giảng 10/10/2019

Thầy: Đỗ Hoàng Sang ( Tổ Trưởng ) Thầy: Đỗ Anh Phi ( Tổ Viên )  Thầy: Hà Châu Anh ( Tổ Viên )
 Sđt: 0905256016  Sđt: 0905453020 Sđt: 01229559262
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 92%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 94%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 96%
 Thầy: Trần Đức Thạnh ( Tổ Viên )  Thầy: Phan Phú Tân ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Trần Nguyên Vũ ( Tổ Viên )
 Sđt: 0905420064  Sđt: 0966597021  Sđt: 0932409408
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 86%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 86%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 85%
 
 Thầy: Nguyễn Văn Đức ( Tổ Viên )  Thầy: Trần Minh Hoan ( Tổ Viên )  
 Sđt: 0908785427  Sđt: 01234310658  
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 94% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88%  

 

*Tổ 4 : Đào Tạo Khóa K26 B2 - Khai Giảng 07/11/2019

Thầy: Lê Xuân Khương ( Tổ Viên ) Thầy: Trần Đình Phước ( Tổ Trưởng )  Thầy: Nguyễn Hoàng Trung ( Tổ Viên )
 Sđt: 0905670386  Sđt: 01686181500 Sđt: 01682555664
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 85%
 Thầy: Trần Thị Thúy Phượng ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Quốc Tri ( Tổ Viên )  Thầy: Võ Thanh Hùng ( Tổ Viên )
 Sđt: 0968176809  Sđt: 01213592646  Sđt: 0988898473
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 94%
 
 Thầy: Phan Văn Chính ( Tổ Viên )  Thầy: Trần Văn Tâm ( Tổ Viên )  
 Sđt: 01637862214  Sđt: 0905815422  
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 85% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88%  

 

*Tổ 5 : Đào Tạo Khóa K28 B2 - Khai Giảng 28/11/2019

 

Thầy: Đặng Kim Tiến ( Tổ Trưởng ) Thầy: Nguyễn Thanh Hoàng Vũ ( Tổ Viên )  Thầy: Tạ Văn Tập ( Tổ Viên )
 Sđt: 01265762350  Sđt: 0934700799 Sđt: 0905650788
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%
 Thầy: Trần Minh Tân ( Tổ Viên )  Thầy: Lê Ngọc Tất Phát ( Tổ Viên )  Thầy: Lê Văn Công ( Tổ Viên )
 Sđt: 0935668538  Sđt: 0973071429  Sđt: 0939152821
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88%
 
 Thầy: Trương Đình Vương ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Khuyến Chi ( Tổ Viên )  
 Sđt: 0935665616  Sđt: 0979907147  
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 85%  

 

*Tổ 6 : Đào Tạo Khóa K27 B2 - Khai Giảng 15/11/2019

Thầy: Nguyễn Văn Chưa ( Tổ Trưởng ) Thầy: Thái Quốc Dũng ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Thành Dũng ( Tổ Viên )
 Sđt: 01649705168  Sđt: 0901905175 Sđt: 0906448997
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%
 Thầy: Hồ Minh Châu ( Tổ Viên )  Thầy: Phạm Quốc Hệ ( Tổ Viên )  Thầy: Trương Văn Hiền ( Tổ Viên )
 Sđt: 01683093996  Sđt: 0913475182  Sđt: 0948180901
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%
 
 Thầy: Thái Hoàng Trung ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Văn Thìn ( Tổ Viên )  
 Sđt: 0905523716  Sđt: 0984673842  
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 88%  

 

GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH - HẠNG C, D, E, FC       

 

Thầy: Nguyễn Anh Tuấn ( Tổ Trưởng ) Thầy: Nguyễn Xuân Toàn ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Xuân Nguyện ( Tổ Viên )
 Sđt: 0905021059  Sđt: 0905171713 Sđt: 0934346315
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 90%
 Thầy: Lê Văn Chẩn ( Tổ Viên )  Thầy: Nguyễn Tấn Linh ( Tổ Viên )  Thầy: Lê Trường Thuận ( Tổ Viên )
 Sđt: 0905136551  Sđt: 0984131374  Sđt: 0935870599
 Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 100%
 Thầy: Mai Xuân Hương ( Tổ Viên )  Thầy: Trần Ơ ( Tổ Viên )  Thầy: Mai Tri Đạo ( Tổ Viên )
 Sđt: 01228118157  Sđt: 0983220090  Sđt: 0982279139
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 93%
 Thầy: Nguyễn Quang Vinh ( Tổ Viên )  Thầy: Kiều Quốc Huy ( Tổ Viên )  Thầy: Phạm Thành Nhơn ( Tổ Viên )
 Sđt: 0975391917  Sđt: 0913416021  Sđt: 0913496401
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 96% Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 96%  Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%
   
 Thầy: Phạm Lộc ( Tổ Viên )    
 Sđt: 01223267492    
Tỉ Lệ Đậu Sát Hạch( khóa trước) : 95%    

 

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  02583824945
  • 0583824945
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng

  Văn Phòng Trung Tâm: 178 Đường 23/10, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa - 0258.3824945 - 0258.2210501

  Cơ sở 1: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa - 0258.2211902

  Cơ sở 2: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa - 0258.2470759

  Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: Hotline: 0903.560.696

  Lượt truy cập

  Đang online:

  1

  Lượt truy cập:

  875483
  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2017: Trung Tâm Đào Tạo & Sát Hạch Lái Xe Hồng Bàng | Thiết kế website: hpsoft.vn